Hae tehtävää

Tulosta

Osastopäällikkö (OHO)

Organisaation esittely

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa suomalaisen sosiaali- ja terveys- sekä tasa-arvo- ja työturvallisuuspolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa. Osana valtioneuvostoa ministeriö toteuttaa hallitusohjelmaa, määrittelee kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset sekä ohjaa niiden toimeenpanoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala on laaja. Ministeriön ohjauksessa toimii useita itsenäisiä virastoja ja laitoksia, jotka toteuttavat ministeriön linjaamia sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteita ja osallistuvat hallitusohjelman hankkeisiin.

Tehtävän kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriössä on täytettävänä

sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston OSASTOPÄÄLLIKÖN virka.

Virka on perustettu 1.9.2017 alkaen, ja se täytetään mahdollisimman pian. Virka täytetään viiden vuoden määrä-ajaksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto käsittelee asiat, jotka koskevat
1) maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yleistä strategista ohjausta, suunnittelua ja kehittämistä mukaan lukien palveluvalikoiman ohjaus;
2) sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan, tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämistä ja ohjausta osana toimialan kokonaisarkkitehtuuria;
3) maakuntien talouden ja toiminnan yhteensovittamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen ja strategiseen kehittämiseen ja arviointiin liittyvää valmistelua;
4) sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden valmistelua yhdessä muiden osastojen kanssa ja niiden huomioon ottamista maakuntien toiminnan ohjauksessa;
5) Kansaneläkelaitoksen hoidettavana olevien asioiden ohjausta siltä osin kuin Kansaneläke-laitos hoitaa eritystä tehtävää lain perusteella sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa; sekä
6) Terveyden- ja hyvinvoinnin laitosta.

On tarkoitus, että sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto toimii jatkossa myös eduskun-nassa parhaillaan käsiteltävänä olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa tarkoitettuna ohjausyksikkönä.

Osastopäällikön tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää osaston toimintaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikön tehtävänä on lisäksi toimia kansliapäällikön apuna ministeriön ja hallinnonalan sekä sen yhteistyön johtamisessa siltä osin kun kyse on maakuntien talouden ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen ja strategiseen kehittämiseen ja arviointiin liittyvästä valmistelusta. Hän toimii myös ministeriön kansliapäällikön ensimmäisenä sijaisena.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Edellytyksenä on myös valtion virkamiehiltä vaadittava kotimaisten kielten taito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

KieliSuullinenKirjallinenYmmärtäminen
Suomi Erinomainen Erinomainen Erinomainen
Ruotsi Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä

Hakijalta odotamme

Henkilön, jota esitetään nimitettäväksi virkaan, on annettava valtion virkamieslain (750/1994) 8 a §:n tarkoittama selvitys sidonnaisuuksistaan ennen nimittämistä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Muu Työaikalain ulkopuolinen

Tehtävä alkaa:   1.9.2017

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   31.8.2017 16:15

ID:   33-220-2017

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo
PL 33
00023 Valtioneuvosto

Hakemukseen pyydetään liittämään ainoastaan mahdollinen CV.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  Palkkauksen määrittelee valtiovarainministeriö.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Päivi Sillanaukee 14.8. alkaen Kansliapäällikkö / Kanslichef 029 516 3356 etunimi.sukunimi@stm.fi

Työpaikan tiedot

Social- och hälsovårdsministeriet
Sjötullsgatan 8
00170 Helsingfors
tai
Sosiaali- ja terveysministeriö
Meritullinkatu 8
00170 Helsinki